White Label

Juno Markets White Label là giải pháp toàn diện được thiết kế để giúp tất cả các công ty được cấp phép phát triển hoạt động kinh doanh của họ. Bạn có thể mở rộng môi giới của mình bằng công nghệ Juno Markets, đạt được lộ trình phát triển thuận tiện và mạnh mẽ nhất.

Giải pháp nhãn trắng của chúng tôi bao gồm

Thiết bị đầu cuối khách hàng MT4 và văn phòng hỗ trợ

Nhà quản lý quỹ Juno Markets và nền tảng giao dịch xã hội

Cầu thanh khoản và quản lý rủi ro

Tính thanh khoản của khách hàng tổ chức hàng đầu của Juno Market

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.